Giften, schenken of legateren aan onze kerkelijke gemeente

Geven is belangrijk!

De kerkelijke gemeente Heerjansdam-Kijfhoek is afhankelijk van haar leden voor het in stand kunnen houden van de exploitatie. De personele en materiële lasten zijn aanzienlijk maar voor het kerkelijk leven van wezenlijk belang. Om dit te kunnen bekostigen wordt een belangrijk deel van de noodzakelijke middelen jaarlijks ontvangen vanuit de vrijwillige bijdragen (actie Kerkbalans), collectes en acties zoals de Oogstcollege.

Hoe werkt geven fiscaal?

Deze giften zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting en kunnen als reguliere giften in uw jaarlijkse aangifte worden verwerkt. De reden dat giften aan uw kerkelijke gemeente aftrekbaar zijn is gelegen in het feit dat kerken als ANBI-instelling zijn aangemerkt. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling welke in de bestaande fiscale wetgeving stimulerend worden behandeld. Over de aard en regelgeving rondom ANBI-instellingen is meer informatie te vinden op de website van de Belastingdienst: www.belastingdienst.nl.

Bij giften geldt fiscaal een drempel welke is afgeleid van het jaarlijkse verzamelinkomen. Boven deze drempel zijn de giften volledig aftrekbaar. De aftrekmogelijkheid kan worden vergroot als een vaste periodieke gift wordt overeengekomen. Dit betekent dat u een standaard overeenkomst met de kerkelijke gemeente sluit waarin u en de kerk overeenkomen hoe groot u gift is en voor welke periode u deze overeenkomt (vijf jaar is het minimum). In deze gevallen is de volledige gift aftrekbaar, dus zonder drempel.

Geven kan ook anders, onder meer door het opnemen van de kerk in uw testament zodat een deel van vermogen wordt gelegateerd aan de kerkelijke gemeente na uw overlijden. Maar ook bij leven kunt u schenkingen doen welke niet beperkt hoeven te blijven tot liquide middelen; ook panden, gronden of andere bezittingen kunnen aan de kerkelijke gemeente geschonken worden.

Het College van Diakenen en het College van Kerkrentmeesters kunnen u desgewenst meer informatie verlenen over deze zaken.

ANBI gegevens

De PKN heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten, diaconieën en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de PKN gemeente te Heerjansdam-Kijfhoek en de diaconie.

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het college van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van onder andere de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art. 3).

Het college van diakenen is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en eigendommen van de diaconie. De algemene kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van onder andere de begroting en de jaarrekening. Verder hebben zowel de algemene kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken (Ordinantie 11, art. 3).

De samenstelling van het bestuur is uitgewerkt in de plaatselijke regeling.

De PKN verwoordt in de eerste hoofdstukken van de kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën. Deze doelstellingen worden ook plaatselijk door onze kerkelijke gemeente gevolgd.

Het beleidsplan wordt op dit moment herzien, dit wordt z.s.m. geplaatst.

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de generale regeling rechtspositie predikanten. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals de kerkelijk werkers en koster is geregeld in de Arbeidsvoorwaardenregeling voor de kerkelijk medewerkers van de Protestantse kerk in Nederland.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd aan afzonderlijke colleges, waaronder het college van kerkrentmeesters en het college van diakenen.

Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad. Klik hieronder voor uittreksels van de belangrijkste gegevens.

Gemeente RSIN 002551834

Diaconie RSIN 824135635

  1. Verkorte staat van baten en lasten van de Diakonie 2022
  2. Jaarrekening 2022 Gemeente. De volledige jaarrekening ligt ter inzage op het kerkelijk bureau.